Privacybeleid Andreas Ketels / Kunstenvliegmerk

Versie 1.0

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 18/05/2020

Eerst en vooral willen we je laten weten dat we heel erg bewust zijn dat je vertrouwen in ons hebt. Het is dan ook onze verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens goed te beschermen. Op deze pagina laten we je dan ook graag zien welke gegevens we bijhouden als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we proberen je gebruikservaring te verbeteren. Zo kunnen we laten zien hoe we werken zodat het duidelijk en helder voor je is.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Andreas Ketels / Kunstenvliegmerk. Andreas Ketels / Kunstenvliegmerk is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en bronnen waar diensten of pruducten van Andreas Ketels / Kunstenvliegmerk worden afgebeeld of aangeboden.
Door gebruik te maken van deze website (www.glowbus.be) accepteer je ons privacybeleid. Mocht je hier vragen rond hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Andreas Ketels / Kunstenvliegmerk respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en maakt er een punt van zorg te dragen van persoonlijke informatie die je ons geeft en deze vertrouwelijk wordt behandeld.

Het gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Bij het aanmelden op één van onze diensten vragen we je om enkel de noodzakelijke persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Andreas Ketels / Kunstenvliegmerk of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Voorbeelden van gegevens die we vragen en verzamelen: je voornaam en e-mailadres als je een gratis product downloadt, je facturatiegegevens als je een dienst of product aankoopt, jouw e-mailadres en de naam en website van je bedrijf als je een vraag stelt, je e-mailadres en IP-adres als je een vraag stelt via de website-chat, ...

Communicatie
Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens als we deze nodig hebben voor de dienst, dus als deze relevant zijn.
Enkel als je uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt, sturen we jou regelmatig nieuwsbrieven en e-mails. Deze e-mails bevatten waardevolle inhoudelijke artikels en informatie, uitnodigingen voor gratis en betalende activiteiten, ...
Je kunt je op om het even welk moment zelf uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. We maken gebruik van derde partijen die alle Europese en andere lokale regelgeving respecteren.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, dit doen we zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (dit is een tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Andreas Ketels / Kunstenvliegmerk of die van een derde partij.
Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Door deze cookies is het mogelijk dat we ook jouw gedrag op andere websites kunnen volgen, maar enkel om jou beter te leren kennen en op meer geschikte manier onze diensten te kunnen aanbieden.

Dit zijn momenteel de externe partners die wij gebruiken om informatie van bezoekers van deze website te verzamelen:

  • Google Analytics

  • Active Campagain

  • Facebook

  • Hotjar.com

  • Mollie

  • Wix

  • Cookieyes

  • Sitebooster

 

Geef ons zeker een seintje als je hier meer over wil ontvangen.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers (in dienstverband of op zelfstandige basis) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.

Keuzes voor persoonsgegevens en aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief en communicatie
We bieden je de kans om zelf jouw gegevens uit onze e-maillijst te verwijderen.
Op aanvraag kunnen we je ook inzage geven in welke gegevens bij ons bewaard worden en deze gegevens kunnen indien je dat wil verwijderd worden uit onze informatie.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen en volgen de regelgeving hierover op. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kunt je contact met ons opnemen:

Andreas Ketels / Kunstenvliegmerk
Herseltseweg 22

2431 Laakdal

België

BE0500676980

andreas@kunstenvliegmerk.be

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.

 

1. Onze leveringsdata worden, behoudens andersluidend beding, steeds aangegeven te louter indicatieve titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen te onzen laste of om een andere aanspraak tegenover ons te laten gelden.

 

2. Het risico gaat over op de klant vanaf de levering, ongeacht of al dan niet reeds betaling plaatsvond. De goederen worden aangezien als zijnde geleverd en aanvaard in de magazijnen van de fabrikant. De goederen reizen steeds op risico van de klant, ongeacht de modaliteiten van het transport.

 

Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs.

 

3. GARANTIE: zichtbare gebreken moeten, behoudens indien expliciet anders werd overeengekomen, worden ingeroepen binnen de 7 dagen na de levering. Binnen deze termijn dient de klant een aangetekend schrijven te versturen, waarin een gedetailleerde en limitatieve opsomming wordt gegeven van de gebreken. Onze gehoudenheid in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het herstellen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen.

 

Eventuele verborgen gebreken dienen binnen korte termijn te worden ingeroepen. Een vordering op grond van verborgen gebreken dient, op straffe van verval, te worden ingesteld binnen de 4 maanden na de levering. Dit alles weerom tenzij, wat betreft bepaalde onderdelen, expliciet anders wordt overeengekomen.

 

3 Bis: Reis- en verplaatsingskosten vallen nooit onder garantie.

 

4. Onze aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot het bedrag van de levering. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

 

5. De betalingen gebeuren contant en zonder korting te Laakdal, behoudens in geval van andersluidende overeenkomst.

 

Bij niet-naleving van de betalingsvoorwaarden zijn wij gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling de leveringen te staken.

 

6. Bij niet-betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % op jaarbasis. Bij niet-betaling binnen de maand na de vervaldag is bovendien bijkomend een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op de totale prijs met een minimum van 50 euro dit alles zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is. In geval van gedeeltelijke betaling blijft de integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

7. In geval de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering aan kan worden gegeven door toedoen van de klant, dient hij een schadevergoeding te betalen van 25 % op het totaalbedrag tenzij wij een hogere schade kunnen aantonen. De klant is gerechtigd op een soortgelijke vergoeding indien wij het contract vernietigen of er door ons toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven.

 

8. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

9. De eventuele nietigheid van één van deze voorwaarden heeft niet de nietigheid van de andere clausules en van het contract tot gevolg.

 

10. Bij strijdigheid van factuurvoorwaarden primeren voorliggende op deze van de klant.

 

11. Op alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing. Enkel het Vredegerecht te Westerlo en de rechtbanken van arrondissement Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van mogelijke geschillen.

Andreas Ketels / Kunstenvliegmerk
Herseltseweg 22

2431 Laakdal

België

BE0500676980

andreas@kunstenvliegmerk.be

 

© 2020 by Kunst & Vliegmerk